tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYẾN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2018) ]


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CÀN THƠ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN TIM MẠCH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Só:436 /TB-BVTM Cần Thơ                                            Cần Thơ, ngày 4 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYẾN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2018 như sau:

1. Điều kiện dự tuyến:

Người đăng ký dự tuyên vào làm việc tại Bệnh viện Tim mạch thành phô Cân Thơ phải có phâm chât đạo đức tôt, sức khỏe tôt và có nguyện vọng làm việc lâu dài, đáp ứng tiêu chuân về chuyên môn nghiệp vụ:

•             Tốt nghiệp Đại học Bác sĩ hệ chính quy.

•             Tốt nghiệp Điều dưỡng cao đẳng trở lên.

•             Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề.

•             Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; Chứng chỉ tin học A trở lên.

2. Số lượng và vị trí cần tuyển:

•             05 Bác sĩ đa khoa (Ưu tiên có chuyên khoa Tim mạch, Nội tiết hoặc Lão khoa)

•             05 Điều dưỡng (Ưu tiên Cao đẳng, Cử nhân điều dưỡng và có kinh nghiệm)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyền:

•             Đơn xin việc (hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên lạc).

•             Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thâm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đên ngày nộp hô sơ dự tuyên.

•             Giấy chứng nhận sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tê.

•             Các văn bằng, chứng chỉ công chứng theo quy định hiện hành.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2018.

Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). Số 204 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại liên lạc 02923.832.149./.

 Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC         

- Niêm yêt,web;        ( Đã ký)

- Lưu HCQT&TCCB.   

                                                                             
Phong HCQT-TCCB

  In bài viết
Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi