GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


(2008 - 15/10/2015)

BS Phan Thị Thu Lan


(2006 - 2008)

DS Ngô Hùng Ca (Bên trái)


(2002 - 2006)

BS Trần Văn Á(1998 - 2002)

BS Huỳnh Hộ


 


 


 Nobel Y Khoa 2016

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi