KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

I. Nhân sự

   - Phó trưởng khoa CĐHA: BSCK1 CĐHA. Trần Văn Tiềm

 


Tập thể  cán bộ, viên chức Khoa Chuẩn đoán hình ảnh


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh

2. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

3. Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm … và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

4. Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định.

5. Có trách nhiệm phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi