PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ


PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. Nhân sự

 - Trưởng phòng: Ths. QLBV. Hồng Thanh Lâm

 - Phó trưởng phòng: KS. Tin học. Nguyễn Quốc Hùng

 - Phó trưởng phòng: CN.ĐD Phụ sản. Huỳnh Thị Phương Lan

 Phó trưởng phòng: Ths. QLBV. Hồng Thanh LâmPhó trưởng phòng: KS. Tin học. Nguyễn Quốc Hùng (Bên phải)Phó trưởng phòng: CN.ĐD Phụ sản. Huỳnh Thị Phương LanTập thể cán bộ viên, viên chức Phòng Hành Chính Quản Trị  và Tổ Chức Cán Bộ


II. Chức năng

Phòng hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị và công tác tổ chức cán bộ trong bệnh viện.

III. Nhiệm vụ

* Về Hành chính quản trị

1. Lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bảo đảm các nguyên tắc tài chính.

4. Quản lý tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.

5. Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện.

6. Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

7. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

8. Thực hiện và kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.

9. Đảm bảo cung cấp đủ: điện, nước sạch và xử lý nước thải.

10. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm: a. Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu. b. Vi tính, đánh máy, tiếp khách, tổ chức hội nghị.

11. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

12. Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

13. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản.

* Về Tổ chức cán bộ

14. Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

15. Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

16. Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

17. Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

18. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.

19. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.

20. Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hóa, tư tưởng cho người bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

21. Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hóa và nâng cao y đức cho các thành viên trong bệnh viện.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi