KHOA DƯỢC – KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ DINH DƯỠNG


KHOA DƯỢC – KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ DINH DƯỠNG


I. Nhân sự

  - Trưởng khoa Dược - KSNK&&Đ: Dược sĩ CK1. Trần Trúc LinhTrưởng khoa Dược - KSNK&&Đ: Dược sĩ CK1. Trần Trúc LinhTập thể  cán bộ, viên chức Khoa Dược


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong đơn vị:

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Lập kế hoạch công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thựchiện. 

3. Chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện và đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời nhằm kiểm soát những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và những bệnh có nguy cơ lây lan thành dịch.

4. Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

5. Đề xuất kế hoạch mua sắm, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị, vật tư tiêu hao, hoá chất phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

6. Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện kiến thức và kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học sinh, sinh viên y, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

8. Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan đánh giá hiệu quả thực hiện các kỹ thuật chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn.

9. Tổng kết, báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi