PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN


PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Nhân sự

- Trưởng phòng: Thạc sĩ TCKT. Phạm Thị Phương Dung

 - Phó trưởng phòng: Cử nhân Kế toán. Nguyễn Minh HiếuPhó trưởng phòng: Cử nhân Kế toán. Nguyễn Minh HiếuTập thể cán bộ, viên chức Phòng Tài chính Kế toán


II. Chức năng

Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm giúp Giám đốc về việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định

III. Nhiệm vụ

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.

3. Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.

4. Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.

5. Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.

7. Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi