BAN GIÁM ĐỐC


BS CKII. TRẦN QUỐC LUẬN
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠBS CKII. CAO DUY HIỆP               
PHÓ GIÁM ĐỐC TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠBS CKI. CAO ĐÔNG HẢI               
PHÓ GIÁM ĐỐC TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ


BS CKI. NGUYỄN THANH LUÂN           
 PHÓ GIÁM ĐỐC TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nobel Y Khoa 2016

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi