PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Nhân sự

  - Phó Trưởng Điều dưỡng: CN. Đoàn Thị Hường Phó Trưởng Điều dưỡng: CN. Đoàn Thị HườngTập thể cán bộ viên, viên chức Phòng Điều dưỡng


II. Chức năng

Phòng Điều dưỡng bệnh viện chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng Điều dưỡng và công tác điều dưỡng trong toàn bệnh viện.

3. Hỗ trợ Điều dưỡng trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện.

4. Phối hợp với phòng Hành chính quản trị-Tổ chức cán bộ xây dựng bảng mô tả công việc cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

5. Tổ chức công tác giám sát  thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, các quy định chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định của bệnh viện. Báo cáo kịp thời cho Giám đốc bệnh viện các việc đột xuất có liên quan đến công tác chăm sóc xảy ra ở các khoa.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

7. Tham gia xây dựng kế hoạch mua sắm, phân bổ vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao bảo đảm hợp lý và hiệu quả.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi hồ sơ điều dưỡng của điều dưỡng viên, hộ sinh viên và kỹ thuật viên trong bệnh viện.

9. Phối hợp với khoa (Tổ) Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

10. Uỷ viên thường trực kiêm Thư ký Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi