PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

I. Nhân sự

- Phó Trưởng phòng: Ths.QLBV. Trình Hữu Thiện Phó Trưởng phòng: Ths.QLBV. Trình Hữu ThiệnTập thể cán bộ viên, viên chức Phòng Kế hoạch Tổng hợp

II. Chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp – vật tư trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các mặt công tác về: nghiệp vụ chuyên môn, chỉ đạo tuyến và công tác quản lý và sử dụng mọi vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện…

III. Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng kế hoạch tổng hợp – vật tư trang thiết bị y tế và chỉ đạo tuyến. Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù; tổng hợp thành kế hoạch chung trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2. Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong liên khoa, toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ. 


3. Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện. 

4.  Nắm vững số lượng người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện, tử vong: các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa, phòng  trong bệnh viện.

5. Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng. 

6. Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong bệnh viện. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật. 

7. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp kỹ thuật, vận hành và sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế của bệnh viện. Thực hiện tốt mối quan hệ bệnh viện và các trường, có quan hệ chặt chẽ với phòng đào tạo các trường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho học viên và công tác điều trị người bệnh.  

8. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn bệnh viện. 

9. Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. 


10. Lập kế hoạch phòng chống thảm họa và các trường hợp bất thường để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

11. Tổ chức đấu thầu việc mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

12. Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo Giám đốc. 

13. Kiểm tra công tác an toàn và vệ sinh lao động; đặc biệt chú ý các loại thiết bị y tế trực tiếp điều trị người bệnh. 

14. Phân công người thường trực liên tục 24 giờ để giải quyết những yêu cầu đột xuất về thiết bị y tế phục vụ người bệnh. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi